Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: 2econd avenue - Songtitle: light fairlight part 2

Origineel

His Glory never ceases; His Mercy everlasting
My life is not my own and the Light is great, believe it
Pursuing for the Kingdom, how much I must repeat this?
Until I lose my breath or until we shout out freedom?
Plenty things to finish, not for my fulfillment
He's High up on the pasture; glory to our Master
Messiah like no other; peace unto my brothers
Likewise to my sisters. Well...
The enemy is jealous! Every second, by our choice to seek and serve God
Another man saved! We're overzealous!
Assignment done,plete but our mission is far frompletion
These are the last days and the coverage on the news? I got a heartache
Please bear with me and some of them I know
Hear sermons on the regular are still blind, artificial light
That's horrible! Worst off than those who don't know at all
When there's God, there's light
Please don't consider me as pessimistic
I believe in happy endings, and with Christ,es with it
Yeah, if you believe of course; more than the fame and money
You can laugh and chuckle, but it isn't funny
Ye are the light of the world rejoice for He has risen
Receive as much in the light further from plain sight
Out of the ordinary, exceeds the customary
Piercing out the darkness, penetrate the heartless
The sins we sacrifice? Are the sins we start with
Can I get a witness? Witness?
Yeah, Yeah! Words from the wise, the Word that's divine
His Word is sublime Word? Word?
Word! There more that just words
It's a lifestyle! It's the medicine!
It's the sedative, for the pain you suffered from this world
From the strain you've endured for sho!
Another day, another day, another day
Good days, bad days, all days, appreciate!
In addition, we should never give up
In all light therein, God is enough
Our lusts, our pride and every dirt inside
Of us light will permeate and preside
My man God's Child indeed He's God's Child
He told me if you speak of Light, you Speak Life
And if you speak of Darkness, you speak Death
He wants to see you clean than be a big mess
One-time for those who speak the Gospel
Who rather see you joyous than hostile
As the critics gives props to Tom Cruise
I give props to this dude named Com Truise
Love always, to every one of you
While you are breathing, engage in good fruit
Hello society, you've seen better side of me
By the Most High, he's given me sobriety
Beginning is the ending; ending is the beginning
Transfiguration by His Holy Son
Manifestations, revelations from the Holy One
Wee to the unknown, crossed the seas to see you
Traveling the many seas, capturing the sea's food
And when we celebrate, we serve it up with sea food
And the light was designed to see through temptation, abomination
Time's pacing, across the nation
The Kingdom'sing keep your guard up
How many years left? Not far off!
By the way, my name is 2econd Avenue
I came to spread faith, not here to battle you
There is redemption; He's the ascension
Worthy for Worship; Jesus is worth it
No shame to tell it; Got to profess it
In this day and age what are we? Rebellious!
For Sin? Nope [man], for Grace dude
I'm still talking? Howe I haven't blown a fuse?
This is a gift from me sending this out to you
Don't be the world's fool; don't be serpent's food
Pray to God, so it won't consume you
God bless you! God bless you! And that's all I got

Vertaling

Zijn glorie houdt nooit op; Zijn eeuwige genade
Mijn leven is niet van mijzelf en het Licht is geweldig, geloof het
In navolging van het Koninkrijk, hoeveel moet ik dit herhalen?
Tot ik buiten adem ben of totdat we vrijheid schreeuwen?
Veel dingen om af te maken, niet voor mijn vervulling
Hij staat hoog op de weide; glorie aan onze Meester
Messias als geen ander; vrede voor mijn broers
Zo ook mijn zussen. Goed...
De vijand is jaloers! Elke seconde, door onze keuze om God te zoeken en te dienen
Een andere man heeft gered! We zijn overijverig!
Opdracht gedaan, helemaal maar onze missie is verre van af
Dit zijn de laatste dagen en de berichtgeving op het nieuws? Ik heb verdriet
Alstublieft, verdraag me en sommigen van hen ken ik
Regelmatig horen preken zijn nog steeds blind, kunstlicht
Dat is verschrikkelijk! Het ergst dan degenen die het helemaal niet weten
Als er God is, is er licht
Beschouw me alstublieft niet als pessimistisch
Ik geloof in een gelukkig einde, en met Christus is het erbij
Ja, als je het natuurlijk gelooft; meer dan de roem en het geld
Je kunt lachen en grinniken, maar het is niet grappig
Gij zijt het licht van de wereld, verheugt zich omdat Hij is opgestaan
Ontvang zoveel in het licht verder uit het zicht
Buitengewoon, overtreft het gebruikelijke
Doorboor de duisternis, doordring het harteloze
De zonden die we opofferen? Zijn de zonden waarmee we beginnen
Mag ik een getuige? Getuige?
Jaaa Jaaa! Woorden van wijzen, het Woord dat goddelijk is
Zijn Woord is subliem Woord? Woord?
Woord! Er zijn meer dan alleen woorden
Het is een levensstijl! Het is het medicijn!
Het is het kalmerend middel, voor de pijn die je van deze wereld hebt geleden
Van de soort die je voor sho hebt doorstaan!
Nog een dag, nog een dag, nog een dag
Goede dagen, slechte dagen, alle dagen waarderen!
Bovendien mogen we nooit opgeven
In alle licht daarin is God genoeg
Onze lusten, onze trots en elk vuil binnenin
Van ons zal licht doordringen en presideren
Mijn man, Gods kind, inderdaad, Hij is Gods kind
Hij vertelde me dat als je over licht spreekt, je het leven spreekt
En als je over Duisternis spreekt, spreek je Dood
Hij wil je schoon zien dan een grote puinhoop
Eenmalig voor degenen die het evangelie spreken
Die je liever vrolijk zien dan vijandig
Zoals de critici rekwisieten geven aan Tom Cruise
Ik geef rekwisieten aan deze kerel genaamd Com Truise
Heb altijd lief, voor ieder van jullie
Houd tijdens het ademen goede vruchten
Hallo samenleving, je hebt een betere kant van mij gezien
Bij de Allerhoogste, hij heeft me nuchterheid gegeven
Begin is het einde; einde is het begin
Transfiguratie door Zijn Heilige Zoon
Manifestaties, openbaringen van de Heilige
Wee to the unknown, de zee overgestoken om je te zien
Reis door de vele zee├źn en vang het voedsel van de zee
En als we het vieren, serveren we het met zeevruchten
En het licht was ontworpen om verleiding, gruwel te doorzien
De tijd loopt door het hele land
Het Koninkrijk houdt je hoede
Hoeveel jaar zijn er nog over? Niet ver van!
Trouwens, mijn naam is 2econd Avenue
Ik kwam om geloof te verspreiden, niet hier om je te bevechten
Er is verlossing; Hij is de hemelvaart
Waardig voor aanbidding; Jezus is het waard
Geen schande om het te vertellen; Ik moet het belijden
Wat zijn wij in deze tijd? Opstandig!
Voor zonde? Nee [man], voor Grace kerel
Ik praat nog steeds? Hoe heb ik geen zekering gesprongen?
Dit is een geschenk van mij dat ik dit naar je stuur
Wees niet de dwaas van de wereld; wees niet het voedsel van de slang
Bid tot God, zodat het je niet zal verteren
God zegene je! God zegene je! En dat is alles wat ik heb