Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: bran van 3000 - Songtitle: supermodel

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: bran van 3000 - supermodel ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van supermodel? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van bran van 3000! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van bran van 3000 en zie welke nummers wij nog meer van bran van 3000 in ons archief hebben staan zoals supermodel.


Origineel

Ooh, look at all this company coming round tonight.
Even Catherine O'Hara's come by to say hello.
You really want to know?
Well, I'll tell you, I might have to pour myself
Another little moonshine...
Here we go:
It was a sweet and frosty May,
In the town of Thunder Bay,
When Dale and Wendy Day went out
To Sweetbrush Lake.
Found a weeping willow to sit down
And do the Thunder Bay a go-go,
While the wind was real soft.
Poor little Wendy just had to break.
Later on that month,
Dale went for Pepper lunch at
The "we're-all-in-this-together diner".
Yeah, the pea soup was fine,
The corn cob on time,
The chili dogs even finer.
The real reason was that Wendy
Was working counter.
Those two little kids just couldn't
Get enough of each other.
Dale broke out like a man and said:
"Wendy I think I want to take your hand
And make little children, live beyond the sand.
In respect to the clouds
And the colony of your eyes,
That day we made love,
I'm going to call my little child Amber Jones"
Hey supermodel, set the rest of us free.
Which is exactly what happened.
There ain't no genie in the bottle,
Or in that magazine.
Let me ask you one question, and it goes:
Hey supermodel,
What's it like being pretty?
Now everyone knows that if you're going
To run a successful café,
You have to hire the prettiest waitress.
Amber it turns out had been working
At the Pepperlunch café
Just like her mother did 20 years earlier,
And it boils down to this very simple doctrine,
Given by Ralph Habbasham the owner:
Ralph says the customer is always right,
And the customers here are mostly men,
And though it don't seem,
>From table 2 to 16,
All men do is dream:
Of falling in love, just like women.
Now sitting at table 20 was a man
From New York city who was most impressed
With Amber's poses.
He said, "Come over here missy,
I gots a kind of proposition, that is,
Iif you're willing to listen."
Hey supermodel, set the rest of us free.
There ain't no genie in the bottle,
Or in that magazine.
Come with me.
Hey supermodel.
Where will I stay?
My place, where do you think?
Is it big enough?
It's got a double bed!
And she was just everywhere!
I mean little girls wanted to be like her,
Little boys wanted to be with her,
And even mothers somehow altered their physique
Just to be a little close to what Amber represented.
One day Amber, who likes the Sweetbrush diner
Where she used to work, really missed
Those coconut cake cucumbers,
And made out with one giant flesh missile
On the top of her forehead.
Poor little Amber couldn't do a thing about it.
And her poor career went kinda downhill
As the people outside her hotel room penthouse
Cried out...
Well, you know what they cried out:
Hey supermodel, set the rest of us free.
Sing along with me gals.
There ain't no genie in the bottle,
Or in that magazine.
Hey supermodel,
What's it like being a teen dream?
Shackles, shackles, shackles on my heart,
I loved you from the very first day, from the start,
But you left, call it theft of the heart,
Bring me back the spark,
Pretty girl, pretty princess, that is left.
Bright lights in the glitter,
The shine of the night, right,
You dreamed of the city 'cause you dreamed of flight,
But it's timber, watch these trees that are falling,
Pretty little princess with no one to call,
It's a small town now girl, it doesn't seem so small,
First love, fifth grade, first kiss at the mall, with me.
y'all check it with the degrees,
Bring it back on the m-i-see,
'Cause the man's on his knees,
Small town ways,
In the g's from grade,
Bring me back sunny days,
We's that praise, haze,
y'all tripping through the maze everyday,
In the mind want the grape from the vine that was mine.
Come back y'all to the very first day that we met,
'Cause I must call it theft, y'all,
Protection and selection of my memories,
Poet on the mic,
With degrees saying please,
Princess y'all, my supermodel girl,
Bring you back pretty princess,
'Cause I like to rock your world,
One time, smooth, sweet like wine.

Vertaling

Ooh, kijk eens naar al dit gezelschap dat vanavond langskomt.
Zelfs Catherine O'Hara komt langs om gedag te zeggen.
Je wilt het echt weten?
Nou, ik zal je zeggen, ik moet mezelf misschien inschenken
Nog een kleine maneschijn ...
Daar gaan we:
Het was een zoete en ijzige mei,
In de stad Thunder Bay,
Toen Dale en Wendy Day uitgingen
Naar Sweetbrush Lake.
Vond een treurwilg om te gaan zitten
En doe de Thunder Bay een go-go,
Terwijl de wind heel zacht was.
De arme kleine Wendy moest gewoon breken.
Later die maand
Dale ging voor Pepper lunch bij
Het "we-all-in-this-together-diner".
Ja, de erwtensoep was prima,
De maïskolf op tijd,
De chili-honden nog fijner.
De echte reden was dat Wendy
Werkte aan het aanrecht.
Die twee kleine kinderen konden het gewoon niet
Krijg genoeg van elkaar.
Dale brak uit als een man en zei:
"Wendy, ik denk dat ik je hand wil pakken
En maak kleine kinderen, leef buiten het zand.
Met betrekking tot de wolken
En de kolonie van je ogen,
Die dag bedreven we de liefde
Ik ga mijn kleine kind Amber Jones noemen "
Hé supermodel, laat de rest van ons vrij.
Dat is precies wat er is gebeurd.
Er is geen geest in de fles
Of in dat tijdschrift.
Laat me je een vraag stellen, en die luidt:
Hey supermodel,
Hoe is het om mooi te zijn?
Nu weet iedereen dat als je gaat
Om een ??succesvol café te runnen,
Je moet de mooiste serveerster inhuren.
Amber, het blijkt te hebben gewerkt
In het Pepperlunch cafà ©
Net zoals haar moeder 20 jaar eerder deed,
En het komt neer op deze zeer eenvoudige leer,
Gegeven door Ralph Habbasham de eigenaar:
Ralph zegt dat de klant altijd gelijk heeft,
En de klanten hier zijn meestal mannen,
En hoewel het niet lijkt
> Van tafel 2 tot 16,
Alles wat mannen doen is dromen:
Om verliefd te worden, net als vrouwen.
Nu aan tafel 20 zat een man
Van de stad New York die het meest onder de indruk was
Met Ambers poses.
Hij zei: "Kom hier, mevrouw,
Ik heb een soort voorstel, dat wil zeggen,
Als je bereid bent te luisteren. '
Hé supermodel, laat de rest van ons vrij.
Er is geen geest in de fles
Of in dat tijdschrift.
Kom met mij mee.
Hé supermodel.
Waar zal ik blijven?
Bij mij thuis, waar denk je?
Is het groot genoeg?
Het heeft een tweepersoonsbed!
En ze was gewoon overal!
Ik bedoel, kleine meisjes wilden zijn zoals zij
Kleine jongens wilden bij haar zijn,
En zelfs moeders veranderden op de een of andere manier hun lichaamsbouw
Om een ??beetje in de buurt te zijn van wat Amber vertegenwoordigde.
Op een dag Amber, die van het Sweetbrush-diner houdt
Waar ze vroeger werkte, miste echt
Die kokoskoekkomkommers,
En gemaakt met een gigantische vleesraket
Boven op haar voorhoofd.
De arme kleine Amber kon er niets aan doen.
En haar slechte carrière ging een beetje bergafwaarts
Zoals de mensen buiten het penthouse van haar hotelkamer
Riep ...
Nou, je weet wat ze riepen:
Hé supermodel, laat de rest van ons vrij.
Zing met me mee meiden.
Er is geen geest in de fles
Of in dat tijdschrift.
Hey supermodel,
Hoe is het om een ??tienerdroom te zijn?
Ketenen, ketenen, ketenen aan mijn hart,
Ik hield van je vanaf de eerste dag, vanaf het begin,
Maar je ging weg, noem het diefstal van het hart,
Breng me de vonk terug
Mooi meisje, mooie prinses, dat is overgebleven.
Felle lichten in de glitter,
De glans van de nacht, toch
Je droomde van de stad omdat je droomde van vluchten
Maar het is hout, kijk naar deze bomen die vallen,
Mooie kleine prinses met niemand om te bellen
Het is nu een kleine stad meisje, het lijkt niet zo klein
Eerste liefde, vijfde leerjaar, eerste kus in het winkelcentrum, met mij.
Jullie checken het allemaal met de graden,
Breng het terug op de m-i-see,
Omdat de man op zijn knieën zit
Kleine stadsmanieren,
In de g's van klas,
Breng me zonnige dagen terug,
Wij zijn die lof, waas,
Jullie struikelen elke dag door het doolhof,
In de geest wil de druif van de wijnstok die van mij was.
Kom allemaal terug naar de allereerste dag dat we elkaar ontmoetten
Omdat ik het diefstal moet noemen, allemaal,
Bescherming en selectie van mijn herinneringen,
Dichter op de microfoon,
Met graden alsjeblieft,
Prinses jullie allemaal, mijn supermodel meisje,
Breng je terug mooie prinses
Omdat ik je wereld graag rock,
Een keer, zacht, zoet als wijn.