Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Gurbe Douwstra - Songtitle: As It Myn Tiid Is

Origineel

Hastû dyn twifels oer it bestean
Oer al wat leit tusken komm’ en gean
Wat is it plan, hoe rint it paad
Wêrom krijt ien de sinne en d’ oar it measte skaad

Fregest dy ôf, wat is myn lot
leaust yn dysels of yn in god
mar leau it meast yn dyn gefoel
En wit it libben sels jout elk syn libben doel

kearsang:
Dus as ’t myn tiid is, gûl net lang om my
Bin net fier fuort, ‘k bliuw altyd ticht by dy
‘k Sit yn dyn wêzen, ‘k sit yn dyn bloed … bist myn bloed
Ferjit dat nea, myn bern, dan komt grif alles goed

Ast’ my dan mist, my needich hast
sikest hâldfêst, ast net fierder doarst
Slút dan dyn eagen, wês eefkes stil
sjoch yn dyn hert en wit dat ik dêr wêze sil

Wês ek net tryst, ’t is sa’t it heart
dat al wa’t libbet ienris stjert
Mar leau my mar, ik mien oprjocht
gjin inkeld libben, lang of koart, is om ‘e nocht

Vertaling

Heb je twijfels over het bestaan?
Alles dat tussen hier en daar is
Wat is het plan, hoe gaat het?
Waarom krijgt men de zon en de ander de meeste schaduw?

Wend me af, wat is mijn lot
geloof in jezelf of in een god
maar geloof het het meest in je gedachten
En het kennen van het leven zelf geeft iedereen zijn doel

Kearsang:
Dus, zolang mijn tijd is, blijf niet lang tegen me schreeuwen
Ik ben niet ver weg, ik sta altijd dicht bij je
Ik zit in je wezen, ik zit in je bloed ... mijn bloed
Vergeet niet dat het goed is, mijn kinderen

Als je me mist, heb ik je nodig
Vind plezier als je niet doorgaat
Sluit je ogen, wees stil
kijk naar je hart en weet dat ik er zal zijn

Wees niet bedroefd, het is gewoon zo
dat iedereen die ooit leeft sterft
Maar geloof me, ik bedoel rechtop
geen leven, lang of kort, is voor niets