Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Iced Earth - Songtitle: Dante's inferno

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Iced Earth - Dante's inferno ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Dante's inferno? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Iced Earth! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter I van Iced Earth en zie welke nummers wij nog meer van Iced Earth in ons archief hebben staan zoals Dante's inferno.


Origineel

Through the fiery caverns we sail
Virgil at my side my guide and master
Questing through the nine plains of hell
Infernal wisdom shall fill my soul
Slowly now the days departing
The darkened air releases me
Frightening visions of my journey
Entrance me to limbo Im not
Free

Abandon all hope who enter here
Enter the gates, charon awaits

Abandon all hope who enter here
For this is where all things are left behind
Every doubt and every cowardice must die
Souls of rage and anger whipping in despair

The souls that wail on this plain pray for death
Denial is the reason for their suffering
Forever being stung by wasps and demons breath
The blood and tears that fall serve the maggots need

Descention, thrusting to the second plain
Minos judges as his tail twines
Lustful thoughts and greed whip these wretched souls
A hurricane of hate mocks their helpless pleas

Drifting now down deeper, into eternal flames
Awake at the third circle, the cold and filthy rain
Punished for their gluttony, languid for all time
The earth it stinks of corpses, damned for all time
The vicious beast cerebus, three heads,
blooded eyes
Tears his talons through the air, all the skinners cry

Down, be still thy cursed wolf
The master scorns its name
Dive to the next plain
The sullen and the vain
Suffer for greed
The prodigal they bleed
For all eternity
Plutus holds the key

Damned, the wrathful and the vain
Suffer the fifth plain
Cross the river styx
Heed your crucifix
The mudded corpses cry
Howling to the sky
Reach the other side
Open wide the gate

Enter the sixth circle of barren land and flames
Passing through the gate of dis
the furies scream her name
Belching forth in agony invoking her to rise
The spirits rage consuming us the evil in their cries
Queen of vipers, queen of serpents
Cast their souls to stone
Spread to wealth of gorgons power
Medusas inner soul

Were drawing ever closer to the seventh hell
They violate their neighbors, their god and themselves
Were sailing slowly through the boiling river of blood
Immersed in the depths below souls scream in agony
The twisted beast he laughs,
he draws his arrow back
His sights on anyone exposing of their flesh
He impales their hearts with ease
And shrugs their piercing screams
Pity is theyll never die
Theyll suffer here eternally

Imagine a place where every horror comes to life
Where every torture is real and time stands still
Eight fiery steps and were closer to the end

In a cold and timeless grave
buried head first in shit
Praying all the while for a quick & painless death
Scratching furiously at scabbed and oozing wounds

Lucifer ... angel of light
Cast below god of ice
Ruling hell unholy trinity
The traitors freeze for all eternity
Lucifer ... betrayer of god
Tormentor ruthless and cold
Judas screaming here in agony
The traitors freeze for all eternity

Vertaling

Door vurige grotten zeilen we
Virgil aan mijn zijde, mijn gids en meester
Reizen door de 9 niveau's van de hel
Onsterfelijke wijsheid zal mijn ziel vervullen
Langzaam verdwijnen nu de dagen
De verduisterde lucht maakt me vrij
Enge denkbeelden over mijn reis
Leiden me binnen in de kinderhemel, ik ben niet
vrij

Wie hier binnentreed, verban alle hoop
Kom de poort binnen, Charon (poortwachter, vert.) wacht

Wie hier binnentreed, verban alle hoop
Want dit is de plek waar alle dingen worden achtergelaten
Elke twijfel en elke lafheid moet sterven
Zielen vol woede en boosheid, slaand van wanhoop

De zielen die op deze plek huilen, bidden om de dood
Ontkenning is de reden voor hun lijden
Worden voor altijd gestoken door wespen en demonsadem
Het bloed en de tranen die vallen voorzien de maden

Afdaling, ga naar het tweede niveau
Minos oordeelt, terwijl zijn staart kwispelt
Lustvolle gedachten en rouw slaan deze droevige zielen
Een wevelwind van haat weerkaatst hun hulpeloze gesmeek

Drijf nu verder af, de eeuwige vlammen in
Wakker in de derde cirkel, de koude en vieze regen
Gestraft voor hun vraatzucht, levenloos voor altijd
De aarde stinkt naar lichamen, voor altijd verdoemd
Het machtige beest Kerberos, drie hoofden,
bloederige ogen
Zwaait zijn klauw door de lucht, de zondaars huilen

Beneden, ben stil, jij vervloekte wolf
De meester kijkt neer op zijn naam
Duik naar het volgende niveau
De sarcastischen en de ijdelen
Lijden om hebzucht
De overvloed die zij bloeden
Voor de eeuwigheid
De God van weelde houdt de sleutels vast

Vervloekten, de boosaardigen en de ijdelen
Leiden de vijfde pijn
Steken de rivier de Styx over
Let op je kruisbeeld
De bemodderde lichamen huilen
Janken naar de lucht
Bereiken de andere kant
Open de poort wijd

Ga de zesde cirkel van dor land en vlammen binnen
Ga door de poort van de God van de onderwereld heen
De Triaden schreeuwen haar naam
De woedeuitbarsting vraagt haar om op te staan
De geesten verslinden ons, het slechte in hun schreeuw
Koningin van de slangen, koningin van de serpenten
Verander hun zielen in steen
Verspreid naar rijkdom van Gorgons macht
Medusa's ziel

We komen dichter bij de zevende hel
Ze mishandelen hun buren, hun God en zichzelf
We zeilen langzaam door de kokende bloedribier
Verborgen in de diepte schreeuwen zielen van pijn
Het verknipte beest, jij lacht,
hij trekt zijn pijl terug
Hij kijkt hoe iedereen zijn vlees aflegt
Hij doorsteekt hun harten met gemak
En negeert hun doordringend geschreeuw
Het is jammer dat ze nooit zullen sterven
Ze zullen hier voor altijd lijden

Stel je een plek voor waar je diepste angst leeft
Waar elke marteling waarheid is en geen tijd bestaat
Acht brandende stappen en we zijn dichterbij het einde

In een koud en tijdloos graf,
begraven met het hoofd omlaag
Bidden de hele tijd om een snelle en pijnloze dood
Krabben hard aan stekende en pussende wonden

Lucifer...engel van licht
Beneden gezeten, God van ijs
Beheerst de hel, onheilige drieheid
De verrader bevriest voor de eeuwigheid
Lucifer...verrader van God
Martelaar, gewetenloos en koud
Judas schreeuwt hier van pijn
De verraders bevriezen voor de eeuwigheid