Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Jack Poels - Songtitle: Droemvlucht

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Jack Poels - Droemvlucht ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Droemvlucht? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Jack Poels! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter J van Jack Poels en zie welke nummers wij nog meer van Jack Poels in ons archief hebben staan zoals Droemvlucht.


Origineel

Ik dream fan dy

Ik fang dy yn myn ljocht
op dizze jûne waarm en soel
sweevjend opé sliep
betsjoen ik dyn gefoel

Ik hâld dy fêst, ik lit dy gean
ik strui mei drippen dau
oant dyn hier, dyn hals, dyn liff
glinsert

Ik droem van ow

Ik heb ow in mien macht
ik loat ow verlange als ik wil
met mien wurd sreel ik ow zacht
en ik kus ow lang en stil

En ik beleaf 't allemoal
als ik ow in 't moanlicht leg
stort ik ow zinne vol
en wuif de woarheid weg

Ik dream van dy
út dyn hûs fan gloaiend sân
dream ik dy yn myn lân fan grien
en nimmen sil ea witte
hoe't it wie

Hiel ver weg van iederien
droem ik ow in 't greune graas
en niemand zal nog wiete
hoe 't waas

Ik droem van ow

Ik dream van dy

Do bist no yn myn macht
ik lit dy langje as ik wol
salang't de moanne sjocht
binn'dyn lippe gol

Ik frij dy dôf en blyn
lit dy dyn hert ferjitte
allinne noch ús hûd,
ús azem

Ik droem van ow

Hiel ver weg van iedereen
droem ik ow in 't greune graas
en niemand zal nog wiete
hoe 't waas

Droegen trocht de simmerwyn
komst op my ta en it begjint
oant de moanne stiloan oplost
en dy meinimt

Út dyn hûs fan gloaiend sân
dream ik dy yn myn lân fan grien
en nimmen sil ea witte
hoe't it wie

Gedrage dor de zomerwind
bin vannacht wie geej wil zien
tot de moan hiel langzaam oplost
en ow meinimt

Ik droem fan dy

Vertaling

Ik droom van jou

Ik vang je in mijn licht
Op deze avond warm en zwoel
Zwevend op de slaap
Betover ik je gevoel

Ik hou je vast, ik laat je gaan
Ik strooi met druppels dauw
Tot je haar, je hals, je lijf
Glinstert

Ik droom van jou

Ik heb jou in mijn macht
Ik laat je verlangen als ik wil
Met mijn woorden streel ik je zacht
En ik kus je lang en stil

En ik beleef het allemaal
Als ik je in het maanlicht leg
Stort ik je zinnen vol
En wuif de waarheid weg

Ik droom van jou
Uit je huis van gloeiend zand
Droom ik je in mijn land van groen
En niemand zal ooit weten
Hoe het was

Heel ver weg van iedereen
Droom ik je in het groene gras
En niemand zal nog weten
Hoe het was

Ik droom van jou

Ik droom van jou

Jij bent nu in mijn macht
Ik laat je verlangen als ik wil
Zolang de maan kijkt
Zijn jouw lippen gul

Ik vrij je doof en blind
Laat je jouw hart vergeten
Alleen nog onze huid,
Onze adem

Ik droom van jou

Heel ver weg van iedereen
Droom ik je in het groene gras
En niemand zal nog weten
Hoe het was

Gedragen door de zomerwind
Kom je naar mij toe en het begint
Totdat de maan oplost
En jou meeneemt

Uit je huis van gloeiend zand
Droom ik je in mijn land van groen
En niemand zal ooit weten
Hoe het was

Gedragen door de zomerwind
Ben vannacht wie jij wilt zijn
Tot de maan heel langzaam oplost
En je meeneemt

Ik droom van jou