Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: K.A.A.N - Songtitle: Searching

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: K.A.A.N - Searching ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Searching? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van K.A.A.N! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van K.A.A.N en zie welke nummers wij nog meer van K.A.A.N in ons archief hebben staan zoals Searching.


Origineel

Why am I lost?
Giving into every single vice of my life even though I know the outcome, looking for the answer
I can never find it, what is on my mind?
All the insecurities that I am blessed with
Stressed that I'm never gonna make it
A man left vacant from all the pain he concealed
I said it with the validity, I felt as though I needed, defeated by everything I go through
I don't even know you, speaking with a figment of my imagination
Tryna find my soul, everything that I will say up on a record
Is similar to assembling a reason to live, I pray Christ forgives
And this life I'm in, devoid without a purpose
Diverted but not emerging, immersed in the agony
A life, I can never get it right to enlighten and I fight and finding the peace
My release is the music, and now I need a muse
Refuse to give you something you consider less than
Confused that you'd believe in the words of the next man
Amused that you would listen and tell me what I am
I don't even understand, cause I was never connected
I'm gone and complacent
The way that I've been living is off of the reservation
The stay of the state of steady evaluation
Evasive, I wish I wasn't isolated, so sedated, filled with hatred
Still retracing all the mistakes that I made
And never make 'em again, I thought that
I wanted friends, but people only appear when they see
That it's beneficial, dependent on emotions
That I am willing to give, I'm getting close
To insanity
Everything is cynical, sending em a better sign
The pain is never subliminal
Seriously invested, I'm resurrecting correcting a policy
A personal put the place, I deface the abrasive, you cannot erase this
The moment that you put in the ground, and I made it
The times ain't change, and it's always gonna be the same shit
Give a negative image that you are guaranteed to receive in an abundance of wealth
Attempts to cover insecurity
That you have currently felt
Materials never helped
They're only there to mask it, manifest, manipulate, relevate the energy
Praying never reciprocates
I'm working to eliminate the mindstate perpetuated by literal ignorance defended it by saying you playing it for the beat
And the lyrics they never matter you seeing as obsolete
And we seeking to see the center a hypothetical sinner with theoretical lineage to emphasize the innocence, a suicidal nigga, to be honest I don't give a shit
I'm really getting sick of it simmering every time to the world When I need to be alone to atone for sins and trespasses
Can I get a pastor
You ain't gotta say it I know I'm a fucking bastard
Prepare for the worst I feel like I'm ready for hell
I'm a different type of nigga that's very easy to tell
I think I'm in need of help
For pills to ingest for instance: my intent?
End it all, nigga
Been praying to God for the false repentance invented and said it was an anomaly impossible to proper the pain is part of the problem
Presented as a constant
I got a lot of secrets that's sitting upon my conscience
Call it what you want but it better be the truth
Never lie upon the nigga that was living in reclusion
Everything I do is amazing, it's no illusion
Whatever niggas given the vision has been alluded
Damn I cannot breathe
All of the evil I see is source for my apathy actually feeling like I'm insignificant
I am not different, never been better
A lack of intelligence, taking its toll, is embedded inside of me
Suffering silently see my demise is a way to be free
A depressing confession connected
The sentence malevolence given in my adolescence
Compressing the session until it's affecting the words that you have for the due convalescence
With question obsessing the day I expire
Attire from livid submitting my spirit affirmatively till I'm permanently in a place of seclusion
I cannot tell what is real as I fill up the page with the prophecy
Pardon the protestant lacking the sympathy making obvious deal with the consequence
I just pray my death is quick I'm a son of a bitch and I'm dying the way I was born
Told you I never depend I can't wait for the moment that I meet my savior to tell me this is the end
I just wish I was no longer here is the cause of the pain and the source of my fears
Lord

Vertaling

Waarom ben ik verdwaald?
Geven in elke ondeugd van mijn leven, ook al weet ik het resultaat, op zoek naar het antwoord
Ik kan het nooit vinden, waar denk ik aan?
Alle onzekerheden waarmee ik gezegend ben
Benadrukt dat ik het nooit ga redden
Een man bleef vrij van alle pijn die hij verborgen hield
Ik zei het met de geldigheid, ik voelde me alsof ik nodig had, verslagen door alles wat ik doormaak
Ik ken je niet eens, sprekend met een verzinsel van mijn verbeelding
Tryna vind mijn ziel, alles wat ik op een record zal zeggen
Het lijkt op het verzamelen van een reden om te leven, ik bid dat Christus vergeeft
En dit leven waarin ik me bevind, zonder doel
Afgeleid maar niet opduikend, ondergedompeld in de pijn
Een leven, ik kan het nooit goed krijgen om te verlichten en ik vecht en vind de vrede
Mijn release is de muziek en nu heb ik een muze nodig
Weigeren u iets te geven waarvan u denkt dat het minder is dan
Verward dat je zou geloven in de woorden van de volgende man
Geamuseerd dat je zou luisteren en me zou vertellen wat ik ben
Ik begrijp het niet eens, want ik was nooit verbonden
Ik ben weg en zelfgenoegzaam
De manier waarop ik leef is niet geldig
Het verblijf van de staat van gestage evaluatie
Ontwijkend, ik wou dat ik niet geïsoleerd was, zo verdoofd, vol haat
Ik herhaal nog steeds alle fouten die ik heb gemaakt
En maak ze nooit meer, dacht ik
Ik wilde vrienden, maar mensen verschijnen alleen als ze zien
Dat het nuttig is, afhankelijk van emoties
Dat ik bereid ben te geven, ik kom dichterbij
Tot waanzin
Alles is cynisch, waardoor ze een beter teken krijgen
De pijn is nooit subliminaal
Serieus geïnvesteerd, ik herleef het corrigeren van een beleid
Een persoonlijke zet de plaats, ik beschadig het schuurmiddel, je kunt dit niet wissen
Het moment dat je in de grond stak, en ik heb het gehaald
De tijden veranderen niet en het zal altijd dezelfde shit zijn
Geef een negatief beeld dat u gegarandeerd zult ontvangen in een overvloed aan rijkdom
Pogingen om onveiligheid te dekken
Dat heb je momenteel gevoeld
Materialen hielpen nooit
Ze zijn er alleen om het te maskeren, te manifesteren, te manipuleren, de energie te relateren
Bidden wordt nooit beantwoord
Ik ben bezig om de geestesgesteldheid die door letterlijk onwetendheid is blijven bestaan, te elimineren en te verdedigen door te zeggen dat je het voor de beat speelt
En de songteksten doen er nooit toe dat je ze als verouderd ziet
En we proberen het centrum te zien als een hypothetische zondaar met een theoretische afkomst om de onschuld te benadrukken, een suïcidale nigga, om eerlijk te zijn kan het me niets schelen
Ik word er echt ziek van dat het elke keer aan de wereld suddert Als ik alleen moet zijn om boete te doen voor zonden en overtredingen
Kan ik een voorganger krijgen
Je hoeft het niet te zeggen, ik weet dat ik een klootzak ben
Bereid je voor op het ergste waarvan ik het gevoel heb dat ik klaar ben voor de hel
Ik ben een ander type nigga dat heel gemakkelijk te vertellen is
Ik denk dat ik hulp nodig heb
Voor pillen om bijvoorbeeld in te nemen: mijn bedoeling?
Maak er een einde aan, nigga
Heb tot God gebeden voor de valse berouw die is uitgevonden en zei dat het een anomalie onmogelijk was om de pijn te corrigeren, is een deel van het probleem
Gepresenteerd als een constante
Ik heb veel geheimen die op mijn geweten zitten
Noem het wat je wilt, maar het is beter de waarheid
Lig nooit op de neger die in afzondering leefde
Alles wat ik doe is geweldig, het is geen illusie
Welke provence gezien de visie ook is genoemd
Verdomme, ik kan niet ademen
Al het kwaad dat ik zie, is de bron van mijn apathie, en ik voel me eigenlijk onbeduidend
Ik ben niet anders, nooit beter geweest
Een gebrek aan intelligentie, die zijn tol eist, zit in me ingebed
Zwijgend lijden, mijn ondergang zien, is een manier om vrij te zijn
Een deprimerende bekentenis verbonden
De zin kwaadwilligheid gegeven in mijn adolescentie
De sessie comprimeren totdat deze de woorden beïnvloedt die je hebt voor de juiste herstelperiode
Met vraag geobsedeerd door de dag dat ik verval
Kleding van het levendig onderwerpen van mijn geest bevestigend totdat ik permanent in een plaats van afzondering ben
Ik kan niet zeggen wat echt is als ik de pagina vul met de profetie
Excuseer de protestant zonder de sympathie te hebben om de consequentie duidelijk af te handelen
Ik bid gewoon dat mijn dood snel is. Ik ben een klootzak en ik sterf zoals ik geboren ben
Ik zei toch dat ik nooit afhankelijk ben. Ik kan niet wachten tot ik mijn redder ontmoet om me te vertellen dat dit het einde is
Ik wou dat ik er niet meer was, dat is de oorzaak van de pijn en de bron van mijn angsten
Heer