Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Papoose - Songtitle: Change 'gon come (50 Shots)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Papoose - Change 'gon come (50 Shots) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Change 'gon come (50 Shots)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Papoose! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Papoose en zie welke nummers wij nog meer van Papoose in ons archief hebben staan zoals Change 'gon come (50 Shots).


Origineel

No justice, no peace
Another black man shot dead in the streets
Make the whole hood feel sad, its sadness
But we feel mad, its madness
Mike Oliver said his gun jammed, he the main one
12 year veteran and dont know how to use a gun, think we dumb?
If ya clips was loaded to the top, and your gun jammed,
how ya fire 31 shots?
Say you shot at the man, cause you thought he was strapped
But you killed a man cause you thought he was shooting back
Black America, what type of garbage is that
The police academy arming these fools with gats
If your reason was, you thought he carry a gun
That mean you killed him for nothing, cause he aint have one
Im sick and tired of being sick and tired son
Hope change get here before the revolution come!

Patrick Lynch is an asshole, he siding with the cops
He said they wasn't wrong for firin' all 'em shots
He said if they felt a threat they 'posed to pop
and they should continue shooting until the threat stop
The nerve he got, another word said, they should continue shooting
until Sean Bell was dead
Bloomberg spoke, but we expect him to
He said 50 shots was unacceptable
And he said nobody know how to feel and be another race
They don't respect that, they call it haemoth disgrace
Press conference infront of everybody, he responded faster
than his predecessor Mayor Giuliani
Some say he spoke it illogically, he got some better manners
but lets see if we get some better policy
Don't fall for it, its all tricknology
Hope the change get here, before they try to body me

The law states a cop is not permitted to shoot at a moving car
It don't make a difference if its coming straight at him,
cause if they shoot the driver
a 4000 pound car could cause more drama
But when i heard Charles Barron speak, I believe
he said, "If we gotta bleed, then others gotta bleed"
Five cops placed on administrative leave
But they murdered a father, left behind two seeds
Why was the cops in the club, drinkin' a bottle?
Why was the 41 shots shot at Diallo?
John Podhoretz from the New York Post
Wanna know why Bloomberg and Al Sharpton still close
I read his article, he question it
Why was Bloomberg surrounded by African-Americans?
I guess the loss of a life was a Mayg
Called Sharpton a race-hating-cop-hater

Vertaling

Geen rechtvaardigheid, geen vrede
Weer een zwarte man doodgeschoten in de straten
Maakt de hele buurt verdrietig, het is verdrietig
Maar we zijn boos, het is gekkenwerk
Mike Oliver zei dat z'n pistool blokkeerde, hij is de belangrijkste
12 jaar veteraan en weet niet hoe hij een pistool moet gebruiken, denk je dat we dom zijn?
Als je magazijn tot de top was geladen, en je pistool blokkeerde,
hoe vuur je dan 31 schoten?
Je zegt dat je de man hebt beschoten omdat je dacht dat hij bewapend was
Maar je vermoorde hem omdat je dacht dat hij terug schoot
Zwart Amerika, wat voor troep is dat
De politie acedemie bewapend deze sukkels met pistolen
Als je reden was, dat je dacht dat hij een wapen droeg
Dan betekent dat dat je hem voor niks hebt vermoord, want hij had er geen één
Ik word ziek van het ziek zijn man
Hoop dat verandering hier komt voordat de revolutie komt

Patrick Lynch is een klootzak, hij kiest partij met de politie
Hij zei dat het niet verkeerd was om al die schoten af te vuren
Hij zei dat als ze een dreiging voelde ze moesten schieten
en dat ze door moesten schieten tot dat de dreiging stopt
Het lef dat hij heeft, in andere woorden, ze moesten door schieten
tot dat Sean Bell dood was
Bloomberg heeft gesproken, maar dat verwachten we van hem
Hij zei dat 50 schoten onacceptabel was
En hij zei dat niemand weet hoe het voelt om een ander ras te zijn
Dat respecteren ze niet, ze noemen het een schande
Persconferentie in het bijzijn van iedereen, hij reageerde eerder
dan z'n voorganger burgemeester Giuliani
Sommige zeggen dat hij het onlogisch uit sprak, hij heeft beteren manieren
Maar laat maar zien of we betere omgangregels krijgen
Trap er niet in, het zijn allemaal trucjes
Hoop dat verandering hier komt, voordat ze mij proberen om te brengen

De wet zegt dat het een agent niet is toegestaan om te schieten op een rijdende auto
Het maakt geen verschil als het recht op hem af komt,
want als ze de bestuurder doodschieten
Veroorzaakt een 4000 pond auto meer drama
Maar toen ik Charles Barron hoorde spreken, ik geloof
dat hij zei, "Als wij moeten bloeden, dan moeten anderen bloeden"
Vijf agenten gesteld op administratief verlof
Maar ze vermoordde een vader, die twee nakomelingen achterliet
Waarom waren de agenten in de club, een fles aan het drinken
Waarom werd het 41ste schot geschoten op Diallo
John Podhoretz van de New York Post
Wil weten waarom Bloomberg en Al Sharpton nog steeds zo close zijn
Ik heb z'n artikel gelezen, hij vroeg het zich af
Waarom was Bloomberg omringt door Afrikaans-Amerikanen?
Ik denk dat het verlies van een leven niet zo erg was
Noemde Sharpton een ras-hatende-politie-hater