Zoek songteksten

Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Artiest: Shantykoor Rolling Home - Songtitle: Fries Om Utens

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Shantykoor Rolling Home - Fries Om Utens ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Shantykoor Rolling Home! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter S van Shantykoor Rolling Home en zie welke nummers wij nog meer van Shantykoor Rolling Home in ons archief hebben staan zoals Fries Om Utens.


Origineel

Oh ja 't is wier, ik fiel my hjoed
Hiel oars as oars, begryp my goed
Myn hûs stie oeral op'e wrâld
Gjin plak wêr't ik sa fan hâld

Ik stiel herten, die oaren sear
Ik makke freonen, ferlear in pear.
De lêste dagen bin ik bang
Dat ik sa nei dy ferlang.

Ik sil dy sizze dat ik grutsk bin
En myn tinzen stean hiel ticht by dy
Fryslân do ropst my, ja ik wol nei hûs
En soe ik oait in frjemde wurde
En dyn grûn fielt net mear as fan my
Fryslân o Fryslân ik longerje nei dy

O Fryske grûn, do joust my brea
De griene greiden, de lucht fan hea
Dyn loften wyld, dyn marren wiid
Dat is myn byld fan dy tiid

Fertel ferhalen,sjong fan dyn grûn
It is wêr't eartiids myn libben begûn
't Ferwûndert my hoe as it kin
Dat ik mysels hjoed net bin

Ik sil dy sizze dat ik grutsk bin
En myn tinzen stean hiel ticht by dy
Fryslân do ropst my, ja ik wol nei hûs
En soe ik oait in frjemde wurde
En dyn grûn fielt net mear as fan my
Fryslân o Fryslân ik longerje nei dy

Let me tell you that I love you
That I think about you all the time
Fryslân you're calling me
Now I'm going home

And if I should become a stranger
You know it would make me more than sad
'Cause Fryslân is being everything
I've ever had

Ik sil dy sizze dat ik grutsk bin
En myn tinzen stean hiel ticht by dy
Fryslân do ropst my, ja ik wol nei hûs
En soe ik oait in frjemde wurde
En dyn grûn fielt net mear as fan my
Fryslân o Fryslân ik harkje nei dy
Fryslân o Fryslân ik harkje nei dy

Vertaling

Oh ja het is waar, ik voel mij vandaag
Anders dan anders, begrijp me goed
Mijn huis stond overal op de wereld
Er is geen plek waar ik zo van hou

Ik stal harten, deed andere pijn
Maakte vrienden en verloor er een paar
De laatste dagen ben ik bang
Dat ik zo naar jou verlang

Ik zal je zeggen dat ik trots ben
En mijn gedachten liggen dicht bij jou
Friesland jij roept mij, ja ik wil naar huis
En zou ik ooit een vreemde worden
En jouw grond voelt niet meer alsof hij van mij is.
Friesland o Friesland ik hunker naar jou

O Friese grond, jij geeft mij brood
De groene weide de geur van hooi
De luchten wild, je meren wijd
Dat is mijn beeld van die tijd

Ik vertel verhalen, ik zing van jouw land
Het is waar ooit mijn leven begon
Het verwondert mij hoe het kan
Dat ik mezelf vandaag niet ben

IIk zal je zeggen dat ik trots ben
En mijn gedachten liggen dicht bij jou
Friesland jij roept mij, ja ik wil naar huis
En zou ik ooit een vreemde worden
En jouw grond voelt niet meer alsof hij van mij is.
Friesland o Friesland ik hunker naar jou

Laat me je vertellen dat ik van je hou
En dat ik heel de tijd aan je denk
Friesland je roept me
Nu ga ik naar huis

En mag ik ooit een vreemde worden
Dan weet je dat het me meer dan verdrietig maakt
Want Friesland is nu alles
wat ik ooit heb gehad.